نگهداری سالمندان و سایر امور مراقبتی از سالمند

    تعمیرات لوازم خانگی در محل: تعمیر در محل از چند جهت امتیاز محسوب می‌شه؛ اول این‌که شما می‌تونید بر کار تعمیر، نظارت داشته باشید و از این لحاظ…

خدمت شماره چهار

شروع قیمت 350,000 تومان

خدمت شماره یک

شروع قیمت 20 تومان

خدمت شماره دو

شروع قیمت 250 تومان

خدمت شماره سه

شروع قیمت 20 تومان